Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Regulamin wypożyczania

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych

w Zespole Szkół nr 2 w Poznaniu.

  1. Uczniowie klasy I i II gimnazjum  oraz  kl. 1, 2 ,3, 4 i 5  szkoły podstawowej   mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
  1. Podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów kl. I i  II  gimnazjum oraz  kl. 1,2,3, 4 i 5 szkoły podstawowej (w roku szkolnym 2016/2017) są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego. Warunkiem wypożyczenia w/w podręczników jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności finansowej.
  2. Materiały  ćwiczeniowe szkoła przekazuje uczniom  bez obowiązku zwrotu. Uczeń kwituje odbiór na liście wypożyczeń. W przypadku zagubienia uczeń we własnym zakresie zakupuje nowy zestaw ćwiczeń.
  3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia podręczników  przez ucznia, rodzica zobowiązuje się do zwrotu kosztu zakupów podręczników. Wartość w/w określają dokumenty finansowe (faktury) lub ustala dyrektor szkoły. Sposób zapłaty określa corocznie dyrektor szkoły.
  4. Uczniowie zobowiązani są używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.
  5. W przypadku, gdy uczeń odchodzi z gimnazjum lub ze szkoły podstawowej w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych. Bibliotekarz stempluje obiegówkę, którą uczeń zdaje w sekretariacie przed odbiorem dokumentów.
  6. Zestaw będzie wypożyczony uczniom/rodzicom w terminie i formie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
  7. Termin zwrotu wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych wyznacza dyrektor szkoły.

Podstawa Prawna:Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811.